Training Online Marketing (TOM)

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IPro Training NL met KvK Nummer 27.18.78.45 uit Den Haag
hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

“de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, ·vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, ·uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan
voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan
de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond
van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het
kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren
en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer
zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens
aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op
verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, ·wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van
de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan
is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor
akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de
Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van
de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is
voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te
annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging
van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
wat waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of
indirect ontstaan.
13. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat
geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de
verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de
wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst
meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel
5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de
overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te
voeren;

15. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

16. Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming
van de overeenkomst zal plaatsvinden;

17. Bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de
Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer
op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, ·van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen
kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder
begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, ·intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan [object Object], dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen [object Object] na factuurdatum, op een
door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd
om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan
is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de
wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten
de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd
om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over
de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft
eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de
met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al wat te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te
stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever
verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts
verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan
Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering
is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de
Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking
te verlenen aan al wat dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit
artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever
zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en
voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in
dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren
zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie
beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij
anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg
van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na
de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de
Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, ·daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk
op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever
te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen [object Object] na
levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare
gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient
Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet
op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken en wat waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven
heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever
geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, ·dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk
is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter
keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van
vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan
Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te
verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, ·inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn
van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden van een jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, ·gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, ·die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer
uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever
gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
wat te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, ·komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen
op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn
zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden
wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold
ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de
uitleg daarvan.

Klanten

 • Logo-Holland-Casino
 • Logo-Reaal-Verzekeringen
 • UMCG-Logo
 • Logo-Volksbank
 • logo-budget-bike
 • Logo-2best
 • Logo-Autototaalglas
 • Logo-Mercy-Ships-Holland
 • Logo-Econnetic
 • Logo-Bmos
 • Logo-Greenport-Venlo
 • Logo-De-Bommel-Meubelen
 • Logo-HUKA-Fietsen
 • Logo-Kikx
 • Logo-Maas-Autogroep
 • Logo-Restaurant-Milu
 • Logo-Stopaq
 • Logo-Technotion
 • Logo-Waterland-Safari
 • Logo-Watertalent
 • Logo-WoonFriesland
 • Logo-Young-Digitals
 • Melchior-Mediations
 • Museum-Beeld-en-Geluid-logo
 • uwv-logo